Joke of the day!

ousijia
January 06, 2010, 07:45 AM posted in General Discussion

病人:“拔一颗牙要多少钱?”
医生:“3块钱。”
病人:“您可真会赚钱,3秒钟就要赚3块钱。”
医生:“如果您愿意的话,我可以用慢动作来给您拔牙,那么可以拔上半个小时。

bìngrén: bá yī kēyá yào duōshao qián?

yīshēng: sān kuài qián

bìngrén: nín kě zhēn huì zhuànqián, sān miǎo zhōng jiùyào zhuàn sān kuài qián

yīshēng:rúguǒ nǐ yuànyì,wǒ kěyǐ yòng màndòng zuòlái gěi nǐ bǎyǎ, nàme kěyǐ bǎ shǎngbǎng exiǎoshǐ.

Profile picture
changye
January 06, 2010, 08:03 AM

拔一颗牙只要三块钱,太便宜了。这到底是什么时候的笑话?