Ni3 Hao3 Helen!

tafitz9
October 11, 2010, 04:03 PM posted in General Discussion

Zhāoshāng hǎo Helen!

 

Jièxiā xīngqī wǒ měi yǒu xīnke. Jiè xiā wǎn wǒmen zài jiàn.

Profile picture
helencao_counselor
October 12, 2010, 03:07 AM

Ah, 好的!我会给你一个新的课表。

那下个星期“见”吧!

Helen