the correction of the business text

amandali_counselor
June 28, 2010, 05:11 AM posted in General Discussion

Wo hua guo soyo de qian gen laiwang duifang.(wo hua le suoyou de qian he kehu laiwang)

danshi shengyiren shi guo hen xiang shengyi ren(danshi shengyiren hen xiang shengyi ren)

yihuo neng he duifang yici bian qu chi fan bian liaojie duifang(yihou women neng chuqu chifan,genghao de liaojie duifang)

Xia ci wo he kehu yici jiang laiwang yixia ranghuo xian jiang tan shengyi(xiaxi wo xian he kehu laiwang yixia,danshi xian tan shengyi)

No comments yet.