Ni3menHao3!

zhongwendude
May 04, 2010, 01:35 PM posted in General Discussion

Nǐmen Hǎo Everyone!

Wǒ shì chūxué jū Xiānggǎng. Suízhe nǐmen wǒ yào xuéxí pǔtōnghua.

No comments yet.