Previous Counseling

amandali_counselor
April 15, 2010, 06:06 AM posted in General Discussion
Previous Counseling
Profile picture
amandali_counselor
October 23, 2009, 07:40 AM

 
 
Week Commencing: 10/26/2009       
Week 1           
1.    Elementary - Going Dutch       
2.    Review       
3.    Elementary - Barbecuing       
4.    Review       
5 .    Elementary - Pearl Tea       
Week 2           
1.    Elementary - Hungry Traveler: Hong Kong       
2.    Review two lessons       
3.    Elementary - Hungry Traveler: Hainan       
4.    Review       
5.    Elementary - Hungry Traveler: Sichuan       
Week 3           
1.    Elementary - KTV       
2.    Review two lessons       
3.    Elementary - Sound Check       
4.    Review       
5.    Elementary - Office Policy: Internet       
Week 4           
1.    Elementary - What do you do?       
2.    Review two lessons       
3.    Elementary - Are You Free?       
4.    Review       
5.    Elementary - Connecting with Email

Profile picture
amandali_counselor
November 10, 2009, 11:29 AM

wo jue2de wai4biao3 bu2 zhong4yao4, zhong4yao4 de shi ni de xin1ling2. ( i feel appearance is not important, the importance is your heart). good luck is 祝你好运zhu4 ni3 hao3 yun4. don't say you are not good at Chinese, I don't think so and i hope all my students will be the best. if you think you can, you can. I believe you can do it.

Amanda

Profile picture
amandali_counselor
October 27, 2009, 05:52 AM

vegetarian is su4 shi2 zhe3 素食者

vegetable is shu1 cai4 蔬菜

pay own bill is ge4 fu4 ge4 de 各付各的

polite is li3 mao4 礼貌

Profile picture
amandali_counselor
October 28, 2009, 01:48 PM

càichǎng vegetable market
qīngjiāo green pepper
chǎo to stir-fry
tǔdòusī shredded potato
qīngcài greens, Chinese cabbage
mógu mushroom

辣----là ----spicy 甜----tián ----sweet 醋----cù ----vinegar 热----rè ----hot 冰----bīng----icy 色拉----sè lā----salad 牛排----niú pái----steak 七分熟----qī fēn shú ---- 70% cooked 土豆----tǔ dòu ----potato 玉米----yùmǐ----corn 米饭----mǐfàn ----rice

Profile picture
amandali_counselor
October 29, 2009, 03:21 AM

carott hu2 luo2 bo 胡萝卜, tomatos xi1 hong2 shi4/ fan1 qie2 西红柿/番茄, bean sprout dou4 ya2 豆芽, tofu dou4 fu 豆腐, celery qin2 cai4 芹菜, cawliflower hua1 cai4 花菜 cucumber huan2 gua1 黄瓜 peas wan3 dou4 豌豆 bean bian3 dou4 扁豆

Profile picture
amandali_counselor
October 29, 2009, 06:24 AM

be careful- yao4 xiao3 xin1 要小心, snack street-xiao3 chi1 jie1 小吃街, have a good time-wan2 de kai1 xin1 玩得开心 is it expensive?-gui4 ma 贵吗/贵不贵gui4 bu gui4?

Profile picture
foimiaou
October 30, 2009, 01:13 AM

Amanda, yǐhòu, shenme yisi?

Profile picture
amandali_counselor
October 30, 2009, 02:29 AM

yi3 hou4 is in the future, 以后

such as: yi3 hou4 wo3 yao4 duo1 chi1 shu1 cai4 I'll eat more vegetable in the future.

yi3 hou4 wo3 men ke3 yi3 yong4 skype ma?

can we use skype in the future?

Profile picture
amandali_counselor
October 30, 2009, 06:17 AM

poplular liu2 xing2 流行, stomachache wei4 tong4 胃痛, Espreso nong2 suo1 ka1 fei1 浓缩咖啡, bitter ku3 苦, sugar tang2 糖,  milk niu2 nai3 牛奶, type lei4 xing2 类型

Profile picture
foimiaou
November 02, 2009, 04:23 AM

Bon appetit : enjoy your lunch/dinner

Profile picture
foimiaou
October 26, 2009, 02:28 AM

Ni Hao, Amanda zai bu zai?
Jintian zai holidays, keyi skype wo 11:00, hao bu hao? Ni yao skype wo foimiaou address, nu neng jacques.gaillardhk, which is only at work.

Profile picture
foimiaou
November 03, 2009, 02:40 AM

Hi Amanda,

Why it keeps adding lessons to section "my lessons"? I want to have only the lessons in my lesson plan in that section, is it possible?

Profile picture
amandali_counselor
November 03, 2009, 05:47 AM

Foimiaou,

really? is it something wrong with the system, i did not send any lessons except yours. today's vocab is fresh-xin1 xian1新鲜,cake-dan4 gao1蛋糕,snack street-xiao3 chi1 jie1 小吃街,these ones-zhe4 xie1 这些,those ones-na4 xie1 那些,choose-xuan3 ze2 选择, dishes-cai4 菜

 

Profile picture
amandali_counselor
November 04, 2009, 04:29 AM

Hainan:put sth and sth together 把sth和sth放在一起 ba3 .. he2.. fang4 zai4 yi4 qi, 特色 specialty te4 se4, 香蕉 xiang1 jiao1 banana, 橘子 ju2 zi orange, you can make fruits into juice你可以把水果做成果汁,ni3 ke3 yi ba3 shui3 guo3 zuo4 cheng2 guo3 zhi1, 胖 fat pang4, 糖 sugar tang2, 蜂蜜 honey feng1 mi4, 活力 energetic huo2 li4, 复习 review fu4 xi2,

葡萄 grapes pu2 tao, 苹果 apple ping2 guo3, 生梨 pear sheng1 li2, 桃子 peach tao2 zi, 西瓜 watermelon xi1 gua1

 

Profile picture
foimiaou
November 05, 2009, 04:25 AM

Au revoir! Bye Bye!

Profile picture
amandali_counselor
November 05, 2009, 04:45 AM

sandwich-san1 ming2 zhi4 三明治, type-zhong3 lei4 种类, juicy-shui3 fen4 duo1 水分多, must-yi1 ding4 一定, subway stop- di4 tie3 zhan4 地铁站 thanks for your message

Profile picture
amandali_counselor
November 05, 2009, 04:46 AM

merci, thank you?

Profile picture
amandali_counselor
November 06, 2009, 06:10 AM

wake-xing3 醒, mutton-yang2 rou4 羊肉, clean-gan1 jing4 干净, progress-jin4 bu4 进步,try-shi4 yi4 shi4 试一试,no fun-bu4 hao3 wan2 不好玩  have a nice weekend 周末愉快zhou1 mo4 yu2 kuai4

Profile picture
foimiaou
November 09, 2009, 02:08 PM

Amanda, ni hao! Ni kan kan wodi tupian. Ni zhen xiang wo suan ma? Jintian, ni jiao wo good luck? Wo wangji, keyi fung xie ma? Wa, wode poutonghua, bu hao.

Profile picture
amandali_counselor
November 02, 2009, 05:15 AM

I got it, thanks. Bon appetit, Foimiaou and your sister!