xiao3 ge wen2ti3

tafitz9
January 30, 2012, 08:47 PM posted in General Discussion

Nǐ hǎo Helen!

Wǒ yǒu yī ge wéntǐ. Jè ge lǐjù wéi shènme yòng "zhàng?" Wǒ bù juéde fānyì "to grow."

隔壁刚刚外国人

Xiě xiě nǐ!

Sài kèchéng yě měi yǒu shīnkè. Suòyì bèi xīngqīsù de shuóhuá wǒ fùxí duō kèchéng .

No comments yet.