Ni3 Hao3

tafitz9
January 13, 2012, 04:37 AM posted in General Discussion

Nǐ Hǎo Helen. Jīn Tiān wǒmén tánhuá ma? Wǒ jué de qīnqīsù yǒu shāngkè.

No comments yet.