zui4 ke4

tafitz9
November 30, 2010, 05:01 AM posted in General Discussion

Zuì shìn wǒ xiǎolóngbāo chī. Xiǎo diàncái wǒ mǎi de. shànghǎi li xiǎolóngbāo měi chī. Nǐ zuì xiǎolóngbāo chī mā?   

No comments yet.