Chinese name

songyongrui
October 30, 2010, 04:08 PM posted in General Discussion

Chinese culture has a long history, most of the Chinese name originated in the Spring and Autumn period.
Working in China travel or plan to stay in China, foreign friends, take a rich Chinese culture contains the name, can make you a better understanding of China, the Chinese of friends.
To help foreign friends in China, I have intentionally helped foreign friends to take a Chinese name. Your name and gender sent to my mailbox, I'll give you a good name. Of course, foreign friends, you do not have to worry about leaks of private information, we only your name and gender on it.
Many foreign friends when you take a Chinese name is translated by the network name of the site specifically, and with the machines are different, we provide in accordance with your name and gender were distinctive name.
My mailbox is name_china@yahoo.cn. Oh, do not remember correctly.

中国文化历史悠久,中国名字大都起源于春秋战国时期。
在中国工作、旅游或者打算住在中国的外国朋友,取一个富有中国文化蕴含的名字,可以使你更好的了解中国,获得中国朋友的友谊。
为了帮助在中国的外国朋友们,我特意帮助外国朋友们取一个中国名字。把你的名字和性别发到我的邮箱里,我会给你一个好的名字。当然了,外国朋友们,你们也不用担心私人信息的泄密,我们只要你的名字和性别就可以了。
很多外国朋友在取中国名字时都是用网络上专门翻译名字的网站进行的,与机器不同,我们是按照你提供的名字和性别进行有特色的取名。
我的邮箱为name_china@yahoo.cn。不要记错哦。
Zhōngguó wénhuà lìshǐ yōujiǔ, zhōngguó míngzì dàdū qǐyuán yú chūnqiū zhànguó shíqí.
Zài zhōngguó gōngzuò, lǚyóu huòzhě dǎsuàn zhù zài zhōngguó de wàiguó péngyǒu, qǔ yīgè fùyǒu zhòng guó wénhuà yùnhán de míngzì, kěyǐ shǐ nǐ gèng hǎo de liǎojiě zhōngguó, huòdé zhōngguó péngyǒu de yǒuyì.
Wèile bāngzhù zài zhōngguó de wàiguó péngyǒu men, wǒ tèyì bāngzhù wàiguó péngyǒu men qǔ yīgè zhōngguó míngzì. Bǎ nǐ de míngzì hé xìngbié fā dào wǒ de yóuxiāng lǐ, wǒ huì gěi nǐ yīgè hǎo de míngzì. Dāngrán le, wàiguó péngyǒu men, nǐmen yě bùyòng dānxīn sīrén xìnxī de xièmì, wǒmen zhǐyào nǐ de míngzì hé xìngbié jiù kěyǐ le.
Hěnduō wàiguó péngyǒu zài qǔ zhōngguó míngzì shí dōu shì yòng wǎngluò shàng zhuānmén fānyì míngzì de wǎngzhàn jìnxíng de, yǔ jīqì bùtóng, wǒmen shì ànzhào nǐ tígōng de míngzì hé xìngbié jìnxíng yǒu tèsè de qǔ míng.
Wǒ de yóuxiāng wèi name_china@yahoo.Cn. Bùyào jì cuò ó.

Profile picture
songyongrui
October 31, 2010, 09:08 AM

学汉语,起中国名字,请到这里来

Xué hànyǔ, qǐ zhōngguó míngzì, qǐng dào zhèlǐ lái

Learning, from the Chinese name, please go here

Profile picture
bodawei

宋永瑞, 回来了吗? 好久不见。

生意怎么样?

上三四个星期多少交易量?

PS. 不好意思,我不喜欢中国名字,因为我来这里学习汉语。

Profile picture
songyongrui

Hello friend.Christmas is coming, in recent years, many of China's economic development with foreign friends in China, travel, work, or live in China. To a rich foreign friends to take the name of China's huge market and cultural features. I am a recent graduate, now in Chaoyang District, Beijing, China, I want to work with you, you help me contact names of people who want to take each to a certain period, you put the name of the person to take the information sent to me e-mail, I take a Chinese name sent to your mailbox, you then made the name given to them, we on the half-points of interest, how? After they get the satisfaction of the name, the funds hit your account on. In order to begin to cope with lack of understanding between each other, each taking ten complete name of profit on the half-point to the future know each other, and to fifty names of a half minutes.

You can not think you do not like that people do not like, my mailbox is name_china@yahoo.cn.

Chinese Culture has a long history, most Chinese surnames originated in the Spring and Autumn period. Many friends casually use the machine on the network to take a Chinese name, so there is no method of choosing a name memorable.

Here, I can help you get a rich color of the Chinese name of Chinese culture, as long as you put your name, gender, age and your occupation, hobbies sent to my mailbox, I'll help you get a rich color with a memorable Chinese culture name. You need to put the name, gender, age and hobbies, occupation to me on the line, nothing too private information, so you do not have to worry that we invade your privacy.

Our fee is 50 dollars one. Thank you for your patronage.

Profile picture
songyongrui
November 01, 2010, 01:10 PM

千字文

1.天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏;
      闰馀成岁 律吕调阳 云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈
      剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜 海咸河淡 鳞潜羽翔
2.龙师火帝 鸟官人皇 始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐
      吊民伐罪 周发殷汤 坐朝问道 垂拱平章 爱育黎首 臣伏戎羌
      遐迩一体 率宾归王 鸣凤在竹 白驹食场 化被草木 赖及万方
3.盖此身发 四大五常 恭惟鞠养 岂敢毁伤 女慕贞洁 男效才良
      知过必改 得能莫忘 罔谈彼短 靡恃己长 信使可复 器欲难量
      墨悲丝染 诗赞羔羊 景行维贤 克念作圣 德建名立 形端表正
      空谷传声 虚堂习听 祸因恶积 福缘善庆 尺璧非宝 寸阴是竞
4.资父事君 曰严与敬 孝当竭力 忠则尽命 临深履薄 夙兴温凊
      似兰斯馨 如松之盛 川流不息 渊澄取映 容止若思 言辞安定
      笃初诚美 慎终宜令 荣业所基 籍甚无竟 学优登仕 摄职从政
      存以甘棠 去而益咏 乐殊贵贱 礼别尊卑 上和下睦 夫唱妇随
5.外受傅训 入奉母仪 诸姑伯叔 犹子比儿 孔怀兄弟 同气连枝
      切磨箴规 仁慈隐恻 造次弗离 节义廉退 颠沛匪亏
      性静情逸 心动神疲 守真志满 逐物意移 坚持雅操 好爵自縻
6.都邑华夏 东西二京 背邙面洛 浮渭据泾 宫殿盘郁 楼观飞惊
      图写禽兽 画彩仙灵 丙舍傍启 甲帐对楹 肆筵设席 鼓瑟吹笙
      升阶纳陛 弁转疑星 右通广内 左达承明 既集坟典 亦聚群英
      杜稿钟隶 漆书壁经
7.府罗将相 路侠槐卿 户封八县 家给千兵 高冠陪辇 驱毂振缨
      世禄侈富 车驾肥轻 策功茂实 勒碑刻铭 磻溪伊尹 佐时阿衡
      奄宅曲阜 微旦孰营 桓公匡合 济弱扶倾 绮回汉惠 说感武丁
      俊乂密勿 多士寔宁 晋楚更霸 赵魏困横 假途灭虢 践土会盟
8.何遵约法 韩弊烦刑 起翦颇牧 用军最精 宣威沙漠 驰誉丹青
      九州禹迹 百郡秦并 岳宗泰岱 禅主云亭 雁门紫塞 鸡田赤城
      昆池碣石 巨野洞庭 旷远绵邈 岩岫杳冥
9.治本于农 务资稼穑 俶载南亩 我艺黍稷 税熟贡新 劝赏黜陟
      孟轲敦素 史鱼秉直 庶几中庸 劳谦谨敕 聆音察理 鉴貌辨色
      贻厥嘉猷 勉其祗植 省躬讥诫 宠增抗极 殆辱近耻 林皋幸即
      两疏见机 解组谁逼 索居闲处 沉默寂寥 求古寻论 散虑逍遥
      欣奏累遣 戚谢欢招
10.渠荷的历 园莽抽条 枇杷晚翠 梧桐蚤凋 陈根委翳 落叶飘摇
       游鹍独运 凌摩绛霄 耽读玩市 寓目囊箱 易輶攸畏 属耳垣墙
       具膳餐饭 适口充肠 饱饫烹宰 饥厌糟糠 亲戚故旧 老少异粮
       妾御绩纺 侍巾帷房
11.纨扇圆絜 银烛炜煌 昼眠夕寐 蓝笋象床 弦歌酒宴 接杯举觞
       矫手顿足 悦豫且康 嫡后嗣续 祭祀烝尝 稽颡再拜 悚惧恐惶
       笺牒简要 顾答审详 骸垢想浴 执热愿凉 驴骡犊特 骇跃超骧
       诛斩贼盗 捕获叛亡
12.布射僚丸 嵇琴阮啸 恬笔伦纸 钧巧任钓 释纷利俗 竝皆佳妙
       毛施淑姿 工颦妍笑 年矢每催 曦晖朗曜 璇玑悬斡 晦魄环照
       指薪修祜 永绥吉劭 矩步引领 俯仰廊庙 束带矜庄 徘徊瞻眺
       孤陋寡闻 愚蒙等诮 谓语助者 焉哉乎也
Qiān zì wén
1. Tiāndì xuánhuáng yǔzhòu hónghuāng rì yuè yíng zè chén sù liè zhānghánlái shǔ wǎng qiūshōu dōng cáng;
       Rùn yú chéng suì lǜlǚ diào yáng yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāng jīn shēng lìshuǐ yùchū kūn gāng
       Jiàn hào jù què zhū chēng yèguāng guǒ zhēn li nài cài zhòng jiè jiānghǎixián hé dàn lín qián yǔ xiáng
2. Lóng shī huǒ dì niǎo guān rén huáng shǐ zhì wénzì nǎi fú yīshang tuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng
       Diào mín fá zuì zhōufāyīn tāng zuò cháo wèn dào chuígǒng píng zhāngàiyù líshǒuchén fú róng qiāng
       Xiáěr yītǐ lǜ bīn guī wángmíngfèng zài zhú bái jū shí chǎng huà bèi cǎomù lài jí wàn fāng
3. Gài cǐ shēn fā sì dà wǔcháng gōng wéi jū yǎng qǐgǎn huǐshāng nǚ mù zhēnjié nán xiào cái liáng
       Zhī guò bì gǎi de néng mò wàng wǎng tán bǐ duǎn mǐ shì jǐ zhǎng xìnshǐ kě fù qì yù nán liàng
       Mò bēi sī rǎn shī zàn gāoyáng jǐng xíng wéi xián kè niàn zuò shèng dé jiàn míng lì xíng duān biǎo zhèng
       Kōnggǔ chuán shēng xūtáng xí tīng huò yīn è jī fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùnyīn shì jìng
4. Zī fù shì jūn yuē yán yǔ jìng xiào dāng jiélì zhōng zé jǐn mìng lín shēn lǚ bó sù xīng wēn qìng
       Shì lán sī xīn rú sōng zhī shèng chuānliúbùxī yuān chéng qǔ yìng róngzhǐ ruò sī yáncí āndìng
       Dǔ chū chéng měi shèn zhōng yi lìng róng yè suǒ jī jí shén wú jìng xué yōu dēng shì shè zhí cóngzhèng
       Cún yǐ gān táng qù ér yì yǒng lè shū guìjiàn lǐ bié zūn bēi shàng hé xià mù fūchàngfùsuí
5. Wài shòu fu xun rù fèng mǔ yí zhū gū bó shū yóu zi bǐ er kǒng huái xiōngdì tóng qì lián zhī
       Qiè mó zhēn guī réncí yǐn cè zào cì fú lí jié yì lián tuì diānpèi fěi kuī
       Xìng jìng qíng yì xīndòng shén pí shǒu zhēnzhì mǎn zhú wù yì yí jiānchí yǎ cāo hǎo jué zì mí
6. Dūyì huáxià dōngxi èr jīng bèi máng miàn luò fú wèi jù jīng gōngdiàn pán yù lóu guān fēi jīng
       Tú xiě qínshòu huà cǎi xian líng bǐng shě bàng qǐ jiǎ zhàng duì yíng sì yán shè xí gǔ sè chuī shēng
       Shēng jiē nà bì biàn zhuǎn yí xīng yòu tōng guǎngnèi zuǒ dá chéng míng jì jí fén diǎn yì jù qúnyīng
       Dù gǎo zhōng lì qī shū bì jīng
7. Fǔ luō jiàng xiàng lù xiá huái qīng hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng gāo guān péi niǎn qū gǔ zhèn yīng
       Shì lù chǐ fù chējià féi qīng cè gōng mào shí lè bēikè míng pán xī yī yǐnzuǒshí ā héng
       Yǎn zhái qūfù wēi dàn shú yíng huángōng kuāng hé jì ruò fú qīng qǐ huí hàn huì shuō gǎn wǔdīng
       Jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chu gèng bà zhào wèi kùn héng jiǎ tú miè guó jiàn tǔ huì méng
8. Hé zūn yuēfǎ hán bì fán xíng qǐ jiǎn pō mù yòng jūn zuì jīng xuān wēi shāmò chíyù dānqīng
       Jiǔzhōu yǔ jī bǎi jùn qín bìng yuèzōngtài dài shàn zhǔ yún tíng yàn mén zǐ sāi jī tián chìchéng
       Kūn chí jiéshí jù yě dòngtíng kuàngyuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng
9. Zhìběn yú nóng wu zī jiàsè chù zài nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú gòng xīn quàn shǎng chù zhì
       Mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhí shùjī zhōngyōng láo qiān jǐn chì líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sè
       Yí jué jiā yóu miǎn qí zhī zhí shěng gōng jī jiè chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ língāoxìng jí
       Liǎng shū jiànjī jiě zǔ shuí bī suǒ jū xián chù chénmò jìliáo qiú gǔ xún lùn sàn lǜ xiāoyáo
       Xīn zòu lèi qiǎn qixièhuan zhāo
10. Qú hé de lì yuán mǎng chōu tiáo pípá wǎn cuì wútóng zǎo diāo chén gēn wěi yì luòyè piāoyáo
        Yóu kūn dú yùn líng mó jiàng xiāo dān dú wán shì yùmù náng xiāng yì yóu yōu wèi shǔ ěr yuán qiáng
        Jù shàn cān fàn shìkǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāokāng qīnqi gùjiù lǎoshào yì liáng
        Qiè yù jī fǎng shì jīn wéi fáng
11. Wánshàn yuán xié yín zhú wěi huáng zhòu mián xī mèi lán sǔn xiàng chuáng xiángē jiǔyàn jiē bēi jǔ shāng
        Jiǎo shǒu dùn zú yuè yù qiě kāng dí hòusì xù jìsì zhēng cháng qǐ sǎng zài bài sǒng jù kǒnghuáng
        Jiān dié jiǎnyào gù dá shěn xiáng hái gòu xiǎng yù zhí rè yuàn liáng lǘ luó dú tè hài yuè chāo xiāng
        Zhū zhǎn zéi dào bǔhuò pàn wáng
12. Bù shè liáo wán jī qín ruǎnxiàotián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo rèn diào shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào
        Máo shīshúzī gōng pín yán xiào nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuánjī xuán wòhuì pò huán zhào
        Zhǐ xīn xiū hù yǒng suī jí shào jǔ bù yǐnlǐng fǔyǎng lángmiào shù dài jīn zhuāng páihuái zhān tiào
        Gūlòuguǎwén yúméng děng qiào wèiyǔ zhù zhě yān zāi hū yě

Profile picture
songyongrui
November 07, 2010, 11:07 AM

Chinese Culture has a long history, most Chinese surnames originated in the Spring and Autumn period. Many friends casually use the machine on the network to take a Chinese name, so there is no method of choosing a name memorable.
Here, I can help you get a rich color of the Chinese name of Chinese culture, as long as you put your name, gender, age and your occupation, hobbies sent to my mailbox, I'll help you get a rich color with a memorable Chinese culture name. You need to put the name, gender, age and hobbies, occupation to me on the line, nothing too private information, so you do not have to worry that we invade your privacy.
Our fee is 50 dollars one. Thank you for your patronage.
My mailbox is name_china@yahoo.cn