Chinese Pronunciation

Pinyin Section 14

U with G, K, H


You learned Mandarin's g, k, and h consonant sounds in Section 7. In this section we apply the Mandarin u sounds from Section 11 and Section 12 in a straightforward manner. Pay special attention to the proper pronunciation of finals uo, ui, and un.

Listen to the sounds of this section and try repeating them by clicking on the syllables below:

  u ua uo ui uai uan un uang
g gu gua guo gui guai guan gun guang
k ku kua kuo kui kuai kuan kun kuang
h hu hua huo hui huai huan hun huang